กลยุทธ์สร้างคนดี

รายวิชา กลยุทธ์สร้างคนดี

1.1 วัตถุประสงค์ของรายวิชา เน้นการนำหลักแนวคิดของกลยุทธ์มีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคนในการทำงาน การดำรงชีวิตและสร้างแนวคิดให้คนสร้างดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขและเป็นคนดี

1.2 หัวข้อย่อย ประกอบด้วย 1. คนดีเป็นอย่างไร 2. กำหนดวิสัยทัศน์ของตนเอง 3. สร้างรูปแบบกลยุทธ์ของคนดี 4. การนำกลยุทธ์มาปฏิบัติจริง 5. การเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เป็นผลการดำเนินงานที่ยอดเยี่ยม 6. คนดีที่สมบูรณ์ 7. แนวทางและตัวอย่าง 8.ทดสอบหลังเรียน

1.3 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้เรียนจะนำแนวทางกลยุทธ์สร้างคนดีไปใช้กับการพัฒนาบุคลากรในองค์กร ให้เป็นคนดี นัยยะความหมายของคนดี หมายถึง รูปแบบของบุคลากรหรือคนที่เป็นแบบที่ต้องการของคนในสังคม ทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจว่า ตนเองสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีได้อย่างไรและนำกลยุทธ์การสร้างคนดีไปใช้เพื่อกับคนในองค์กร หรือคนในสังคมได้

1.4 เกณฑ์การวัดและประเมินผล มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป และเรียนจบภายในเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถขอรับ ประกาศนียบัตรได้

หมายเหตุ

  1. ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป
  2. แบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) ในแต่ละวิชาจะสามารถทำได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้น
1
แบบทดสอบก่อนเรียน
5 คำถาม
2
บทที่ 1. คนดีเป็นอย่างไร
3
บทที่ 2. กำหนดวิสัยทัศน์ของตนเอง
4
บทที่ 3. สร้างรูปแบบกลยุทธ์ของคนดี
5
บทที่ 4. การนำกลยุทธ์มาปฏิบัติจริง
6
บทที่ 5. การเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เป็นผลการดำเนินงานที่ยอดเยี่ยม
7
บทที่ 6. คนดีที่สมบูรณ์
8
บทที่ 7. แนวทางและตัวอย่าง
"สนับสนุน" ให้การสนับสนุน คนไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ
9
แบบทดสอบหลังเรียน
5 คำถาม
undefined

เป็นคนแรกของการรีวิว

กรุณา ล็อกอิน เพื่อรีวิว
เพิ่มเข้าในรายการที่ต้องการ
ลงทะเบียน: 21 ผู้เรียน
ระยะเวลา: 2.45 ชั่วโมง
ผู้สอน: 7
ระดับ: ขั้นเริ่มต้น

แนะนำการเริ่มใช้งาน

กรณีที่ยังไม่ลงทะเบียน:
- คลิก "ลงทะเบียน" เพื่อเข้าสู่คอร์ส
- คลิก "ซื้อคอร์ส" เพื่อเข้าสู่คอร์สในกรณีที่ต้องชำระเงิน

กรณีที่ลงทะเบียนแล้ว:
- คลิก "เริ่มเรียน" เพื่อเริ่มต้นคอร์ส