การตลาดสีเขียวออนไลน์ เพื่อการท่องเที่ยวกิจกรรมพิเศษของชุมชน

          เน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างและพัฒนาแนวความคิดการทำธุรกิจของชุมชนการท่องเที่ยว เพื่อให้ทันกับกระแสความต้องการ และการเข้าถึงของสินค้าชุมชนต่อผู้บริโภคในปัจจุบัน ซึ่งสินค้าหรือบริการที่มีโอกาสประสบความสำเร็จ และมีประสิทธิภาพ ต้องได้รับการเข้าถึงผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด และในบริบทของชุมชนที่มีความโดดเด่น เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของตัวสินค้าและบริการ จึงต้องมีการนำเทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนสินค้าและบริการของชุมชนการท่องเที่ยว ให้ต่อยอดและพัฒนาสินค้าและบริการสู่ตลาดออนไลน์ เน้นให้สินค้าและบริการของชุมชนการท่องเที่ยวสามารถนำไปแสดงเป็น กิจกรรมการท่องเที่ยวพิเศษ หรืออีเว้น ผ่านตลาดออนไลน์ มีการเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาส่วนแบ่งทางการตลาดถ่ายภาพและการประชาสัมพันธ์ การทำการตลาดด้วยสื่อสังคมออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์บน Facebook Page และ You Tube Chanel เป็นเครื่องมือในการพัฒนาต่อยอดสินค้าและบริการของชุมชนการท่องเที่ยว อีกทั้งยังสามารถขยายผลต่อชุมชนอื่นๆ ได้

ทำไมต้องสร้างแบรนด์

แนะนำรายวิชา

1
เราเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง

EP 1

1
ทำไม? ต้องสร้างแบรนด์
2
แบบทดสอบหลังเรียน

EP.2 : นอกกรอบความคิดกับการสร้างแบรนด์

1
วิดีโอการสอน
2
เอกสารประกอบการเรียน : EP.2

ความยาว: ตอนละ 10 นาที

จำนวนตอน: 10 ตอน และกรณีศึกษากิจกรรมพิเศษทางการตลาดออนไลน์

สำเร็จการศึกษา: ประกาศนียบัตร, เครือข่ายวิชาชีพ

ประเมินผล: แบบทดสอบ, อภิปรายรายบุคคล

เป็นคนแรกของการรีวิว

กรุณา ล็อกอิน เพื่อรีวิว
เพิ่มเข้าในรายการที่ต้องการ
ลงทะเบียน: 16 ผู้เรียน
ระยะเวลา: 10 ชั่วโมง
ผู้สอน: 5
ระดับ: ขั้นกลาง

แนะนำการเริ่มใช้งาน

กรณีที่ยังไม่ลงทะเบียน:
- คลิก "ลงทะเบียน" เพื่อเข้าสู่คอร์ส
- คลิก "ซื้อคอร์ส" เพื่อเข้าสู่คอร์สในกรณีที่ต้องชำระเงิน

กรณีที่ลงทะเบียนแล้ว:
- คลิก "เริ่มเรียน" เพื่อเริ่มต้นคอร์ส