วิชาการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม

อาจารย์ผู้ดูแลรายวิชา : อ.มาฆฤกษ์ ชูช่วย , อ.ทัศนาวลัย ตันติเอกรัตน์

เนื้อหาการเรียนรู้ : หลักการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม , อุปกรณ์ในการรับประทานอาหารและการเสิร์ฟอาหาร

การให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม

การบริการอาหารและเครื่องดื่มเป็นปัจจัยหลักของการเปิดบริการร้านอาหารหรือธุรกิจร้านอาหาร การที่จะสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าหรือไม่นั้น การบริการจะต้องมีการเตรียมพร้อม ถูกต้องเหมาะสมได้มาตรฐาน สร้างคุณค่าในการรับประทานอาหาร ซึ่งการบริการที่ดีจำเป็นจะต้องได้รับการฝึกฝนจนชำนาญ มีเทคนิคและทักษะอย่างดี เรียนรู้การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

แบบทดสอบก่อนการเรียนรู้

1
แบบทดสอบก่อนการเรียนรู้ : รายวิชาการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม
15 คำถาม

การให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม

1
หน่วยที่ 1 สื่อวีดีโอการเรียนรู้ : หลักการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม
2
หน่วยที่ 2 สื่อวีดีโอการเรียนรู้ : อุปกรณ์ในการรับประทานอาหารและการเสิร์ฟอาหาร
3
แบบทดสอบหลังการเรียนรู้ : การให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม
15 คำถาม

เป็นคนแรกของการรีวิว

กรุณา ล็อกอิน เพื่อรีวิว
เพิ่มเข้าในรายการที่ต้องการ
ลงทะเบียน: 18 ผู้เรียน
ระยะเวลา: 1 ชั่วโมง
ผู้สอน: 2
วิดีโอ: 2 วีดีโอการเรียนรู้
ระดับ: ขั้นเริ่มต้น

แนะนำการเริ่มใช้งาน

กรณีที่ยังไม่ลงทะเบียน:
- คลิก "ลงทะเบียน" เพื่อเข้าสู่คอร์ส
- คลิก "ซื้อคอร์ส" เพื่อเข้าสู่คอร์สในกรณีที่ต้องชำระเงิน

กรณีที่ลงทะเบียนแล้ว:
- คลิก "เริ่มเรียน" เพื่อเริ่มต้นคอร์ส