สวนผักไฮเทค

หลักสูตรนี้จะประกอบไปด้วย การเรียนความรู้เทคโนโลยีเกี่ยวกับการเกษตรเบื้องต้น ที่ประกอบด้วยเทคโนโลยีทางการเกษตร 8 แบบอย่าง ทิศทางของการเกษตรไทยในอนาคต วิธีการเลือกการปลูกพืชที่ถูกต้องให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน วิธีการปลูกทั้งการปลูกพืชบนดินในพื้นที่จำกัดโดยใช้การบำรุงดูแลแบบอัตโนมัติผ่านระบบ IOT (Internet of Things) ที่เป็นการให้น้ำ ให้ปุ๋ยผ่านระบบอัตโนมัติผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การปลูกพืชบนน้ำแบบไร้ดิน การปลูกผักแบบระบบไฮโดรโปนิคส์ หรือการปลูกผักโดยไม่ใช้ดิน แต่จะอาศัยอาหารจากน้ำที่ไหลผ่านรากแทน แค่เพียงหยอดเมล็ดผักลงในกระถาง พร้อมกับเติมน้ำลงไปในฐานด้านล่างจากนั้นท่อหลักก็จะดูดน้ำจากฐานขึ้นมายังกระถางบนสุด แล้วปล่อยให้น้ำค่อย ๆ ไหลลงมาตามท่อเล็กที่เชื่อมต่อระหว่างกระถาง ซึ่งน้ำที่ไหลผ่านลงมานี้ก็จะนำพัดพาเอาสารอาหารลงมาให้กับผักในกระถางด้านล่างด้วย และน้ำก็หมุนวนแบบนี้ไปเรื่อย ๆ กระทั่งพืชผักของคุณเติบโต พอที่จะนำไปรับประทานได้ การบำรุงดูแลรักษาพืชผักตามแนวเกษตรปลอดภัยให้มีความเหมาะสมกับปัจจุบัน การเขียนแผนธุรกิจทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจขายผักอย่างมีหลักการ การขายผ่านช่องทาง Line การสร้างกลุ่มลูกค้าผ่านช่องทาง Facebook การขนส่งผักโดยระบบขนส่งประเภทต่าง การแปรรูปผักเป็นเมนูอาหารสุขภาพ เพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้กับสินค้ามากขึ้น  การสร้างแบรนด์สินค้า ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป การออกแบบผลิตภัณฑ์และการถ่ายรูปสินค้า   

แนะนำรายละเอียดรายวิชา

1
วีดีทัศน์แนะนำรายวิชา
1
2
มารู้จักกันก่อนเรียน
3
รู้จักและตอบรับเงื่อนไขรายวิชา
4
ปรึกษาทีมผู้สอน

ชั่วโมงการเรียนรู้ที่ 1 : ความรู้เบื้องต้น

1
คุยกันก่อนเรียน : ชั่วโมงการเรียนรู้ที่ 1
2
แบบทดสอบก่อนเรียน Pretest : ชั่วโมงการเรียนรู้ที่ 1
11 คำถาม
แบบทดสอบก่อนเรียน Pretest
3
วีดีโอการสอน: ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการเกษตร
4
แบบทดสอบหลังเรียน PostTest : ชั่วโมงการเรียนรู้ที่ 1
12 คำถาม

ชั่วโมงการเรียนที่ 2 : การค้นหาความต้องการของตลาดสินค้าเกษตร

1
คุยกันก่อนเรียน : ชั่วโมงการเรียนรู้ที่ 2
2
แบบทดสอบก่อนเรียน PreTest : ชั่วโมงการเรียนรู้ที่ 2
3
วีดีโอการสอน : การค้นหาความต้องการของตลาดสินค้าเกษตร
4
แบบทดสอบหลังเรียน PostTest :ชั่วโมงการเรียนรู้ที่ 2
9 คำถาม

ชั่วโมงการเรียนรู้ที่ 3 : วิธีการปลูกผักไฮเทค

1
คุยกันก่อนเรียน : ชั่วโมงเรียนที่ 3
2
แบบทดสอบก่อนเรียน PreTest : ชั่วโมงการเรียนรู้ที่ 3
10 คำถาม
3
วีดีโอการสอน : แนะนำอุปกรณ์ปลูกผักไฮเทค
4
วีดีโอการสอน : วิธีการปลูกผักขึ้นฉ่าย
5
แบบทดสอบหลังเรียน PostTest :ชั่วโมงการเรียนรู้ที่ 3

ชั่วโมงการเรียนรู้ที่ 4: วิธีการปลูกผักไฮเทค

1
คุยกันก่อนเรียน : ชั่วโมงการเรียนรู้ที่ 4
2
แบบทดสอบก่อนเรียน PreTest : ชั่วโมงการเรียนรู้ที่ 4
3
วีดีโอการสอน : การสาธิตการปลูกผักสลัด เรคโอ๊ค กรีนโอ๊ค
4
แบบทดสอบหลังเรียน PostTest : ชั่วโมงการเรียนรู้ที่ 4

ชั่วโมงการเรียนรู้ที่ 5 : ระบบการให้น้ำอัตโนมัติ

1
คุยกันก่อนเรียน : ชั่วโมงการเรียนรู้ที่ 5
2
แบบทดสอบก่อนเรียน PreTest : ชั่วโมงการเรียนรู้ที่ 5
3
วีดีโอการสอน : สาธิตการติดตั้งอุปกรณ์
4
แบบทดสอบหลังเรียน PostTest : ชั่วโมงการเรียนรู้ที่ 5

ชั่วโมงการเรียนรู้ที่ 6 : การเก็บรักษาผักไฮเทค

1
คุยกันก่อนเรียน : ชั่วโมงการเรียนรู้ที่ 6
2
แบบทดสอบก่อนเรียน PreTest : ชั่วโมงการเรียนเรียนรู้ที่ 6
3
วีดีโอการสอน : การเก็บรักษาผักไฮเทค
4
แบบทดสอบหลังเรียน PostTest : ชั่วโมงการเรียนรู้ที่ 6

ชั่วโมงการเรียนรู้ที่ 7 : ระบบ GAP

1
คุยกันก่อนเรียน : ชั่วโมงการเรียนรู้ที่ 7
2
แบบทดสอบก่อนเรียน PreTest : ชั่วโมงการเรียนรู้ที่ 7
3
วีดีโอนการสอน : ระบบ GAP
4
แบบทดสอบหลังเรียน PostTest : ชั่วโมงการเรียนรู้ที่่ 7

ชั่วโมงการเรียนรู้ที่ 8 : ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ

1
คุยกันก่อนเรียน : ชั่วโมงการเรียนรู้ที่ 8
2
แบบทดสอบก่อนเรียน : ชั่วโมงการเรียนรู้ที่ 8
3
วีดีโอการสอน : การสาธิตระบบ
4
แบบทดสอบหลังเรียน : ชั่วโมงการเรียนรู้ที่ 8
undefined

เป็นคนแรกของการรีวิว

กรุณา ล็อกอิน เพื่อรีวิว
เพิ่มเข้าในรายการที่ต้องการ
ลงทะเบียน: 29 ผู้เรียน
ระยะเวลา: 3 ชม.
ผู้สอน: 31
ระดับ: ขั้นเริ่มต้น

แนะนำการเริ่มใช้งาน

กรณีที่ยังไม่ลงทะเบียน:
- คลิก "ลงทะเบียน" เพื่อเข้าสู่คอร์ส
- คลิก "ซื้อคอร์ส" เพื่อเข้าสู่คอร์สในกรณีที่ต้องชำระเงิน

กรณีที่ลงทะเบียนแล้ว:
- คลิก "เริ่มเรียน" เพื่อเริ่มต้นคอร์ส