เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ

          ทุกองค์กรมีคนที่มีประสบการณ์และคนเก่งจำนวนมาก ซึ่งองค์กรคาดหวังว่าความเก่งความเชี่ยวชาญเหล่านั้นน่าจะถูกนำมาถ่ายทอดให้คนรุ่นต่อๆไป แนวทางหนึ่งที่หลายองค์กรนิยม คือ การสร้างวิทยากรภายใน เนื่องจากบางเรื่องเป็นความรู้เฉพาะทางขององค์กรที่ไม่สามารถหาบุคคลจากภายนอกที่เข้าใจได้ จึงต้องใช้คนเก่งจากภายในหน่วยงานเป็นผู้ถ่ายทอดกันเอง ในทางปฎิบัติมักพบปัญหาว่าคนที่มีประสบการณ์และคนเก่งเหล่านั้นมีองค์ความรู้มาก แต่ขาดทักษะ เทคนิควิธีการในการถ่ายทอดที่ดี  เช่น ไม่รู้จะอธิบายอะไร บรรยายไม่น่าฟัง สอนไม่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย

          หลักสูตร “วิทยากรมืออาชีพ” Train the Trainer จะช่วยเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะของการเป็นวิทยากร ตั้งแต่การวางแผนการสอน การเตรียมการที่ถูกต้องอย่างเป็นระบบ เทคนิคการถ่ายทอดความรู้อย่างชัดเจนและตรงประเด็น รวมถึงพัฒนาบุคลิกภาพให้น่าเชื่อถือ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรง พร้อมจะถ่ายทอดและเป็นพี่เลี้ยงในการให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักการของการเป็นวิทยากรอย่างมืออาชีพ
  2. เพื่อพัฒนาบุคลิคภาพของการเป็นวิทยากรให้เป็นที่น่าเชื่อถือ
  3. เพื่อพัฒนาทักษะและเทคนิคในการนำเสนอให้น่าสนใจ
  4. สามารถประยุกต์ใช้หลักการ และทักษะการเป็นวิทยากรเพื่อถ่ายทอดความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการอบรม 

          การบรรยาย กรณีศึกษา และฝึกปฎิบัติจากวิทยากร

ผู้อบรม

          วิทยากรหน่วยงาน  ฝ่ายบุคคล  ผู้บริหาร  หัวหน้างาน  ประชาชรทั่วไปที่มีความสนใจ

วิทยากร

          ดร.ชารินี  ใจเอื้อ

ระยะเวลา

          จำนวน 2 ชั่วโมง

ค่าใช้จ่าย/คน (ค่าลงทะเบียนเรียน)

          ฟรี

ประโยชน์ที่ผู้อบรมจะได้รับ

     1. มีความเข้าใจหลักการและเทคนิคในการเป็นวิทยากร

     2. สามารถออกแบบหลักสูตรในการเป็นวิทยากรได้

     3. สามารถเตรียมการบรรยาย ดำเนินการบรรยายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     4. มีแนวทางในการเป็นวิทยากรที่เหมาะสมกับสไตล์ของตนเอง

เนื้อหา

4 เทคนิคการเป็นวิทยากร

     – การหาข้อมูลความรู้จากแหล่งต่าง ๆ  

     – สะสมข้อมูลต่าง ๆ โดยจัดเก็บเป็นรูปแบบที่ดึงมาใช้ง่าย

     – มีลีลาการถ่ายทอดของกระบวนการ   

     

 

 

 

 

แนะนำรายวิชา

1
Intro แนะนำรายวิชา

วิทยากรมืออาชีพ

วิทยากรมืออาชีพ

undefined

เป็นคนแรกของการรีวิว

กรุณา ล็อกอิน เพื่อรีวิว
เพิ่มเข้าในรายการที่ต้องการ
ลงทะเบียน: 19 ผู้เรียน
ผู้สอน: 1

แนะนำการเริ่มใช้งาน

กรณีที่ยังไม่ลงทะเบียน:
- คลิก "ลงทะเบียน" เพื่อเข้าสู่คอร์ส
- คลิก "ซื้อคอร์ส" เพื่อเข้าสู่คอร์สในกรณีที่ต้องชำระเงิน

กรณีที่ลงทะเบียนแล้ว:
- คลิก "เริ่มเรียน" เพื่อเริ่มต้นคอร์ส